Штаттық тарификация http://chkalovo2.troo.kz/2019/10/18/shtatty-tarifikatsiya/

http://chkalovo2.troo.kz/wp-content/uploads/sites/41/2019/10/CHkalovo-2-shtatn-na-02.09.19-2.xls